Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Medgidia scoate la concurs un post de Secretar șef.  Dosarele vor fi depuse la sediul unității de învățământ până la data de 14.06.2017 în intervalul orar 9.00-16.00.

 

Condiții de participare la concurs:

Condiții generale :

 • –   Să fie cetățean român ;
 • –   Să cunoască limba română scris și vorbit;
 • –   Să aibă capacitate deplină de exercițiu ;
 • –  Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
 • –  Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz,de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Condiții specifice:

 • Studii superioare;
 • Vechime minimă 10 ani pe postul de secretar/secretar șef într-o unitate de învățământ preuniversitar;
 • Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei;
 • Cunoştinţe privind încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
 • Cunoașterea aprofundată a programelor și legislaţiei specific domeniului resurse umane și salarizare: utilizarea aplicaţiilor EDUSAL, REVISAL, întocmire/completare acte de studii, SIIR;
 • Cunoştinţe privind arhivarea documentelor;
 • Noţiuni de comunicare şi relaţii publice;
 • Noțiuni de finanțe-contabilitate;
 • Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică);
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Documente necesare înscrierii la concurs:

 • –   Cerere de înscriere adresată directorului institutiei;
 • –   Copie + original ale actelor de studii (diplome, foi matricole);
 • –   Curriculum vitae – format european;
 • –   Copii+ original certificat de naștere, certificat de căsătorie;
 • –   Copie + original carte de identitate;
 • –     Copie carte de muncă/adeverință din REVISAL care să ateste vechimea în specialitate/alte specialități înrudite postului;
 • –   Cazier judiciar în original;
 • –     Adeverinţă medical de angajare care să ateste starea necesară corespunzătoare postului de la medicul de familie.

Relații la sediul unității din Medgidia, Strada Kemal Agi Amet Nr. 26, telefon 0341-809993

Afisarea listelor de candidați admiși la etapa de selecție a dosarelor se va face în data  de

16.06.2017, ora12.00.

 

 

 

Concursul constă în :

 • –   proba scrisă în data de 20.06.2017, orele 09.00-11.00;
 • –   interviu 20.06.2017, începând cu ora12.00
 • –   afișarea rezultatelor: 20.06.2017, ora14.00;
 • –   depunerea contestațiilor probă scrisă: 20.06.2017, orele 14.00-15.00;
 • –   afișarea rezultatelor finale: 22.06.2017, ora16.00.

Tematica pentru concurs:

 • .    Contractul individual de muncă
 • Fișa postului
 • Decizii
 • Mișcarea personalului didactic
 • .    Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
 • .    Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar-ROFUIP
 • .    Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • .    Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
 • .    Protecţia informaţiilor
 • .    Reglementări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
 • .    Cunoştinţe de legislaţie școlară
 • .    Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
 • .    Cunoştinţe de operare pe calculator     ( word, excel)
 • .    Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, SIIR)

Bibliografie

 1. Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011

2.OMENCS 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 1. Legea nr 53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare
 2. OMECTS nr.5565/7 oct. 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor gestionate de unitățile deî nvățământ preuniversitar
 3. Ordonanța 20/2016 din 08.06.2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2016
 4. Legea nr. 16/1996 republicată în 2014 privind arhivarea documentelor în format electronic
 5. Legea nr.554/12.10.2001(actualizată 2016) privind liberal acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002
 6. Legea nr. 677/ 21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date
 7. OMENCS 4742/10.08.2016 privind Statutul Elevilor
 8. HG 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaţilor
 9. Fişa postului de secretar