Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion Creangă” din Medgidia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de administrator financiar III S.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 04 ianuarie 2018, ora 12.00: proba practică;
 • 04 ianuarie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Ion Creangă” din Medgidia, str. Rahovei nr. 48, judeţul Constanţa, telefon 0720/090.434.