Potrivit startupcafe.ro, micile făbricuțe private vor putea primi de la stat ajutoare nerambursabile de până la 450.000 de lei – circa 100.000 de euro, pentru investiții, în cadrul programului Microindustrializare, destinat firmelor mici și mijlocii (IMM). Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat vineri procedura de implementare, modelul de plan de afaceri, lista cheltuielilor eligibile și alte documente necesare în schema de finanțare. Ministerul a anunțat oficial perioada de înscriere în program.

Conform aippimm.ro,  programul naţional multianual de microindustrializare, va fi deschis în perioada 21 august 2017, ora 10.00 – 01 septembrie 2017, ora 20.00, cu posibilitate de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului alocat. În vederea înscrierii în cadrul acestui program, operatorii economici vor putea completa şi transmite on-line planul de AFACERI.

Alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) pentru firmele selectate va fi de maximum 450.000 de lei pe beneficiar. Suma va acoperi maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în limita valorilor maxime prevăzute pentru fiecare cheltuială eligibilă. Astfel, antreprenorul va trebui să suporte în final o contribuţie proprie de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. De asemenea, beneficiarul selectat efectuează cheltuielile, iar statul îi decontează ulterior costrurile  eligibile, în limita ajutorului nerambursabil obținut în program. Antreprenorii vor putea lua și credite de la bănci partenere în program, cu garanții, iar comisionul către Fondul de Garantare va putea fi decontat din program, dacă va fi prevăzut în planul de afaceri.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 297.436.000 lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 74.359.000 lei. Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 statul estimează că va da ajutor de minimis unui număr de 660 de beneficiari, din care 165 de beneficiari în anul 2017.

 Cine poate beneficia de bani de la stat

Făbricuțele care vor putea lua banii de la stat sunt întreprinderi mici și mijlocii din toată țara,  iar în plus în municipiul București și în județul Ilfov vor putea să aplice și microîntreprinderile. Acestea trebuie să mai îndeplinească o serie de condiții, cumulativ, printre care:

-sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile au în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri;

-au capital social integral privat;

-asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

-sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

-codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;

-au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;

-nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

-nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;

-nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

-beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de ajutorului nerambursabil, să menţină investiţia pentru care primesc ajutor în, să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere și locurile de muncă create prin program.

 Domeniile CAEN eligibile

În plus față de condițiile de eligibiliate ale firmelor, beneficiarii trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile, aferente codurilor CAEN din următoarele diviziuni:

10 Industria alimentară;

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

13 Fabricarea produselor textile;

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

1811 Tipărirea ziarelor;

1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

24 Industria metalurgică;

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

27 Fabricarea echipamentelor electrice;

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

31 Fabricarea de mobilă;

32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Așadar, sunt excluse de la finanțare, ca și în celelalte programe IMM de la bugetul de stat, domenii legate de alcool, tutun, jocuri de noroc, armament, muniții, precum și agricultura și pescuitul (nu însă și procesarea, care intră la industrie alimentară).

Procedura de implementare a Programului naţional multianual de microindustrializare o puteți găsi AICI: aippimm.ro

FOTO: monitorulcj.ro